Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Pläkkäreiden rekisteri -ja tietosuojaseloste. Tutustu siihen ja kysy meiltä lisää, mikäli jäit miettimään jotain!

Rekisterinpitäjä

Suomen Pläkkärit Oy
Y-tunnus: 2998931-8
Påvalsinkuja 11
06750 Tolkkinen, PORVOO


Rekisteristä vastaava yksityishenkilö


Tietosuojavastaava


Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan, rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toteuttamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yrityksen nimi, asema yrityksessä, kansalaisuus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista/töistä ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.


Tietojen luovuttaminen

Yrityksemme voi luovuttaa tietoja asiakkaan puolesta palvelun edellyttämille tahoille mukaan lukien työn edellyttämät aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja, sekä viranomaiset. Yrityksemme ei luovuta henkilötietoja lakisääteisten luovutusten lisäksi muille kolmansille osapuolille ilman henkilön lupaa/pyyntöä.


Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, joten niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti javain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot, vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä, vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vaatia henkilötietojen poistamista.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Voimme pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.